DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Přispějte na rozvoj NÁRODNÍ DOMOBRANY!

Podpořte libovolným finančním darem rozvoj ušlechtilé myšlenky domobranectví, nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativu občanů Národní domobrana!

Ptáte se nás, jak konkrétně můžete Národní domobraně a obecně myšlence domobranectví pomoci. Nejvíce pomůžete, stanete-li se domobrancem! Vaše pomoc však může mít i podobu libovolného finančního daru převedeného na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny....

Tento účet je z právních a daňových důvodů veden na jméno pplk. v.z. MUDr. Marka Obrtela, čestného muže a vlastence. Detailní přehled o pohybech na něm mají všichni představitelé Rady Národní domobrany. Tento účet je používán VÝHRADNĚ na úhradu výdajů souvisejících s veřejnou propagací či chodem Národní domobrany, nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické iniciativy občanů. Každého čtvrt roku zveřejňujeme anonymizované přehledy příjmů a výdajů, aby naši dárci a široká veřejnost měli přehled o tom, kolik prostředků a za jakým účelem bylo vynaloženo. Účet je profesionálně spravován subjektem zabývajícím se vedením účetnictví a daňového poradenství. Příjmy z tohoto účtu jsou řádně zdaněny dle zákona.

Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ