DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad možnostmi obecních zastupitelstev pro zabezpečení ochrany občanů a dochází k závěru, že ze zákona mohou a dokonce musejí podporovat formování obecní domobrany a využít ji v okamžiku ohrožení života, zdraví a majetku občanů v okamžiku, kdy toho nebudou silové složky státu ochotny nebo schopny.

„Denně jsme v současné době konfrontováni se zprávami o kriminalitě migrantů. První šok a úlek evropské populace nad brutalitou a četností násilné kriminální činnosti migrantů pominul a je zbytečné vysvětlování politiků, publicistů a aktivistů z neziskovek, že nárůst kriminální činnosti není způsoben migrací, že příchozí jsou zoufalí uprchlíci před válkou nebo umírnění mohamedáni, kteří v Evropě chtějí žít spolu s námi. A že pokud se náhodou přihodí něco, co by jako kriminální čin migranta mohlo vypadat, tak prostě musíme být chápaví a tolerantní. Tato demagogie svůj účel splnila – mátla veřejnost evropských emích a zastírala pravý stav věcí. Dnes je už situace jasná! Migrace přinesla děsivý nárůst kriminality, která je masívní, trvalá a všudypřítomná!

A tak to zřejmě mělo být. Policie v evropských zemích je migrantům pro smích. Nemají k ní respekt, počet útoků na ní vzrůstá a zraněných policistů jsou stovky. Vznikají další a další no–go zóny, ve kterých nejsou respektovány zákony hostitelské země – Londýn, Berlín, Malmö, Paříž, Marseille. A můžeme jmenovat už také menší městečka z Německa, Británie, Belgie. Ve Švédsku existuje šedesát podobných míst. Jak dlouho bude trvat než se do tohoto výčtu zařadí také Praha, Brno, Ostrava? Lokajové elit prohlašovali, že no–go zóny jsou výmyslem xenofobů a u nás můžeme slyšet to samé, ale policie, místní úřady a domácí obyvatelstvo mají jiné zkušenosti. No–go zóny existují ve většině evropských zemí a policisté se tam neodváží ani za bílého dne. Připomeňme si Kosovo a Metochii v bývalé federativní Jugoslávii, kde takové zóny vytvářeli Albánci už od sedmdesátých let. A jaký je výsledek, ke kterému ze všech sil dopomáhal Západ? (Míněn je ten „demokratický, svobodný, lidsko-právní, kulturně a civilizačně vyspělý“ Západ EU-NATO-US elit, jehož hodnoty tak vytvrvale vzývají naše havloidní sluníčka.) Dívejme se na Kosovo! Je to obraz naší blízké budoucnosti, budeme–li stále tak zaslepení jako dosud.

My to zvládnem – vykřikovala ještě nedávno Merkelová. Němci nyní správně vykřikují – Merkelová musí jít! Ale už je trochu pozdě. Politici to nevidí? Oni to vidí a lépe než my, ale dílem je jim to jedno (neboť jsou na svém), dílem to podporují (neboť nás nepovažují za lidi sobě rovné) a pak je ta poslední část, která není lhostejná a není podporovatelem, ale je více méně bezmocná. V tom je jádro problému. Protože ani sebeušlechtilejší politik nezmůže nic, pokud za sebou nemá stálou a pevnou podporu občanů! A v tom nejsme v Čechách žádnou vyjímkou – celá Evropa je jako králík ochromený pohledem hada, je strnulá a neschopná činu. Vlády existenci no–go zón nepřiznají – znamenalo by to selhání státu a občané by měli plné právo vzít svoji obranu do vlastních rukou. A to elity nemohou dovolit. V zónách dochází k incidentům, znásilněním (i dětí), vraždám a loupežím; hromadné rvačky a bitky mezi jednotlivými skupinami migrantů jsou na denním pořádku. Německý Spolkový kriminální úřad zveřejnil statistiky, ze kterých vyplývá, že v první polovině letošního roku byli migranti obviněni ze 142 500 trestných činů. To znamená kolem 780 deliktů denně – nejčastěji vraždy, znásilnění, loupeže, napadení, obchod s drogami. Odsouzen je zlomek z celkového počtu zadržených. Německé zákony jsou shovívavé, soudy mají tendenci je omlouvat, propouštějí je a oni to berou jako povzbuzení k další kriminalitě.

Je pošetilé čekat, že se nám migrační vlna vyhne. Je plánován každoroční přísun migrantů do Evropy v miliónových porcích a silné státy EU si snadno na ostatních vynutí podíl na řešení migrační krize. Je potřeba se na rizika připravit. To nejlepší je odejít z EU, ze Schengenského prostoru a z NATO, zadrátovat hranice, postavit pohraniční hlídky a hlídat vnitrozemí. Jenomže to náš stávající establishment neudělá. A tak zbývá kolektivní sebeobrana občanů. Na tom by měl mít zájem stát, který ví, že bezpečnost svých občanů v plné míře zajistit nedokáže. Ale stát na tom zájem nemá; naši politici to nedostali příkazem. Naopak mají přikázáno brát k nám migranty. Kriminalita a no–go zóny se tak mohou brzy stát i naší realitou. Jak si budeme počínat? Dovoláme se policie? Budou soudy zohledňovat práva naše nebo „práva“ migrantů? Netřeba pochybovat o tom, že EU prosadí směrnici o zbraních a jednoduše nás odzbrojí! Jak se potom budeme bránit? Zůstaneme bezmocní jako stádo ovcí?

Obecní zastupitelstva mají dostatek možností pro zabezpečení ochrany občanů – mohou formovat a použít domobranu! Nebude–li mít na naší ochraně a bezpečí zájem stát, musí mít zájem sami občané a obecní úřady. V době krize využívají spolupráci s ISZ (s integrovaným záchranným systémem). Ten je efektivní – to se už mnohokrát prokázalo. Ale je takový při krizové situaci v jedné lokalitě. Jak asi bude fungovat při širokém, masívním a dlouhodobém ohrožení – například v době enormní násilné kriminality jako je na Západě? Existují směrnice a plány pro činnost obecních úřadů pro ochranu obyvatelstva při mimořádné události způsobené škodlivým působením sil a jevů vyvolaných (například) činností člověka, které ohrožují život, zdraví a majetek občanů nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. A násilná kriminální činnosti v obci příkladem takového škodlivého působení je! Stejně tak jde o ochranu obyvatelstva formou plnění úkolů civilní ochrany (varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku). Samozřejmě, ohrožení způsobené lidským faktorem – to nemusejí být pouze agresívní jedinci nebo bandy. Ale zakládat místní skupiny domobrany pro zajištění ochrany občanů a pro systém civilní obrany? ANO! To obce mohou a mají pro to dostatek dobrých důvodů a také dostatek možností. Domobrana je podle potřeby milicí, pořádkovou a bezpečnostní službou, pomocníkem při živelných pohromách a stejně tak má svoji roli v běžném, klidném životě obce (sport, branná příprava, společenské akce, atd.).

Pokud by v současné době měla evropská města a vesnice také takovéto oddíly domobrany, potom by tam kriminalita v takovém rozsahu prostě nemohla být! Opravdu už není na co čekat – je potřeba v obcích a městech ČR zakládat místní skupiny Národní domobrany!”

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ