DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Národní domobrana vstupuje do druhého kalendářního roku svého trvání. Neměli jsme to vždy jednoduché. Od samého počátku jsme byli terčem útoků, dehonestací, osočování a dokonce vyhrožování policií a tajnými službami. Námezdní škrabálkové z mainstreamu nás všechny nálepkovali a jejich škála označování byla široká – sahala od nebezpečných extremistů a nenávistných xenofobů, přes neofašisty, neonacisty, extrémní nacionalisty a paramilitární železné pěsti různých politických seskupení, až po skupinky starších pánů, kteří se jen scházejí u piva a nostalgicky vzpomínají na léta strávená na vojně. Vám, členům Národní domobrany patří upřímné poděkování za to, že jste se nenechali těmito útoky zaskočit a zůstali jste ideálu Národní domobrany věrni. Slouhům zkorumpované části establishmentu jste tím zřejmě radost neudělali, ale rozumným lidem a vlastencům z řad široké veřejnosti určitě ano. Je potřeba s uznáním říci, že v těchto prvních zkouškách, kterým Národní domobrana byla vystavena, jste prokázali odvahu a obětavost.

Přitom Národní domobrana nedělá nic v rozporu se zákonem! Není ilegální armádou nebo protistátní skupinou paramilitárních extremistů. Národní domobrana stojí na základní myšlence, že jde o sdružení vlastenců, kteří chtějí v kritických situacích bránit stabilitu společnosti a životy, zdraví, majetek a bezpečí spoluobčanů. Vlastenectví a snaha o bezpečí spoluobčanů!? To není nic nezákonného, ale naopak to ale vypovídá o skutečných záměrech a pohnutkách těch, kterým velmi vyhovuje současná kritická situace, do které se dostává jak Česká republika, tak ostatní evropské země. A jak se ukazuje – právě tihle Národní domobranu kriminalizují a hanlivě nálepkují, protože ona jejich ničemnostem stojí v cestě! Národní domobrana má snahu být státotvorným faktorem a silou, která se chce podílet na obraně státu a jeho obyvatel. A není pochyb o tom, že pokud budou její příslušníci nadále odhodlaní a pevní, tak se tyto cíle podaří naplnit.

V průběhu uplynulého roku se Národní domobrana stala pevnou součástí angažované neparlamentní vlastenecké občanské scény v ČR. Je to nesporný úspěch, který ale vzhledem k závažnosti situace, ve které se naše země ocitá, není ani zdaleka důvodem k pocitům uspokojení. Bylo by obrazně možné říci, že zatím byla připravena půda pro setbu a první zrna byla zaseta, ale setba zdaleka není dokončena a čas jejího vzrůstu ještě ani nezačal. Ten větší díl práce máme zatím stále ještě před sebou.

V současné době se naplno ukazuje nezastupitelnost a důležitost Národní domobrany pro pomoc při zajištění klidu a bezpečí ve společnosti. Bylo by dobře, kdyby organizace jako je Národní domobrana nebyly vůbec zapotřebí. Ale ony zapotřebí jsou, protože situace ve světě je záměrně zhoršována destruktivními silami, které páchají zlo, jednají jen a pouze pro vlastní prospěch bez ohledu na oběti, které si jejich počínání vyžádá. A česká politická reprezentace napomáhá zvyšovat ohrožení občanů země svým nezodpovědným přístupem k problémům, které v současné době trápí celou Evropu. Je lhostejné, zda se tak děje proto, že politické vedení naší země je nekompetentní nebo zda takto jedná záměrně a cíleně. Prostě se to tak děje. Občanská společnost má v kritických situacích nejen právo, ale přímo morální povinnost sama si zajistit bezpečnost a obranu, pokud jí zajistit nejsou schopny státní struktury a taková situace u nás v současné době právě nastává.

Situace je vážná a pokud si občané nezajistí obranu vlastními silami, potom jí nebudou mít vůbec. Národní domobrana je za této situace pro naši společnost jednou z mála a nebo dokonce jedinou nadějí, protože je ztělesněním principu aktivní kolektivní občanské sebeobrany. Náš úkol se proto zdá být velký a mnohým možná připadne nad jejich síly. Ale není třeba se bát a mít ostych. Příslušníci Národní domobrany na tento úkol nebudou sami. Vývoj jde podle své logiky a česká veřejnost už brzy pochopí, že přijmout tento úkol za vlastní bude jedině k jejímu prospěchu. Až tato chvíle nastane, musí být Národní domobrana připravena.

Přichází nový rok 2017. Kéž by to byl čas klidu, pokoje a pohody, ve kterém bychom se všichni mohli radovat z úspěchů svých a z úspěchů našich blízkých. Ale možná toto naše přání nebude tak snadné naplnit a zřejmě nás všechny v nadcházejícím roce čeká mnoho další práce a namáhavého úsilí. Ale půjde o úsilí užitečné a dobré. Chceme prospěch celé naší společnosti, její stabilitu a bezpečí a takové hodnoty nejsou samozřejmostí. Musíme o ně usilovat. Proto si přejme, aby naše práce sloužila naplnění cílů Národní domobrany a aby se nám dařila ku prospěchu nás všech a celé naší vlasti. Buďme jednotni, držme pospolu a pracujme na tom, abychom splnili náš slib, že ubráníme naše domovy, naši vlast a naši budoucnost! Drazí přátelé domobranci, vám všem z celého srdce přejeme hodně zdraví a štěstí.

Přdestavitelé Rady Národní domobrany

pplk.v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por.v.v., PhDr. František Krejča

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ