DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad legendou svatého Jiří a připomíná paralelu jeho boje se zlem s dnešní politickou situací v Evropě.

„Už bezmála tisíc let se v Evropě slaví 24. dubna, svátek svatého Jiří, mučedníka a drakobijce. Příběh vypráví, jak se u jakéhosi města usídlil drak, který ničil a zabíjel všechno živé a lidé, aby přežili, mu pravidelně museli přivádět oběť. Los určil, kdo to má být. Jednoho dne los padl na královskou dceru. Když byla princezna vedena k dračí sluji, objevil se tam udatný voják, jménem Jiří, který právě projížděl kolem. Nedbal nebezpečí, které mu od nestvůry hrozilo, svedl s drakem boj, zvítězil a princeznu zachránil.

Okamžik jeho vítězství byl od té doby nesčíslněkrát zachycen a zpodobněn v malbě, sochařství, v písních, legendách, pověstech a pohádkách. K oné události došlo ovšem v době, kdy v římské říši vrcholilo pronásledování křesťanů a tak, když se udatný Jiří veřejně přiznal, že také patří mezi křesťany, byl bez ohledu na své drakobijecké zásluhy na přímý rozkaz císaře zatčen, krutě mučen a následně pak popraven. Protože zemřel mučednickou smrtí pro víru, byl křesťany prohlášen za svatého.

Církevní legendy o jeho „životě a díle“ vznikaly v klášterech tehdejší Byzantské říše a už v 5. století existoval jeho kult a úcta k němu. O rozšíření jeho kultu se zasloužili především příslušníci byzantské vojenské šlechty – sv. Jiří byl voják a šlechtic a v byzantské říši bylo samozřejmostí, že za křesťanskou víru, za císaře a za říši bojují šlechtici; koho jiného by si tedy mohli vybrat za svého patrona a pomocníka? Do evropských zemí přinesli kult sv. Jiří šlechtici a rytíři, kteří se účastnili křížových výprav. Také pro ně se stal ochráncem a pomocníkem. Ve 13. století byla v západní Evropě sepsána latinská verze jeho legendy; ta byla inspiračním zdrojem lidové pohádky známé ve všech evropských zemích, ve které princ nebo selský synek zabije draka, vysvobodí princeznu a stane se králem. Sv. Jiří je jedním ze čtrnácti svatých pomocníků, je patronem několika evropských zemí a měst a ochráncem mnoha řemesel. Je také patronem skautů.

Kdo zná staré řecké mýty, tomu neunikne podoba legendy a báje o Perseovi, který zabije mořskou obludu a zachrání krásnou Andromedu. Příběh o Sv. Jiřím a drakovi má ale zřejmě ještě daleko starší předkřesťanské kořeny a mnoho historiků zastává názor, že jde o křesťanskou verzi příběhu ze starých indoevropských kultů. Drak je v křesťanském pojetí alegorií pohanství a mimokřesťanských náboženství. A přesně takto nahlíželi na svatojiřskou legendu jak byzantští rytíři, tak křižáci ve Svaté zemi. Drak byl symbolem islámského nebezpečí a arabského a perského tlaku, kterému museli Byzantinci po staletí čelit; dokonce ve východoevropském pravoslaví se pád Konstantinopole a zánik Byzantské říše vyjadřoval podobenstvím města, dobytého a obsazeného draky. Sv. Jiří se těšil bezprostředním projevům úcty a vděčnosti také na Pyrenejském poloostrově. Rytíři ze severošpanělských křesťanských státečků ho v období reconquisty jako svého ochránce a pomocníka také znali a uctívali. Měli k tomu dostatečný důvod!

Na počátku sedmého století se muslimům podařilo vojensky se uchytit na jižním pobřeží Pyrenejského poloostrova a během necelého století ho ovládli prakticky celý, s výjimkou úzkého pobřežního pásu na severu poloostrova, kde se udržely zbytky křesťanské kultury a civilizace. Je smutnou paralelou s naší celoevropskou současností, že se na Pyrenejský poloostrov také dostali vlastně jen díky nesvornosti a liknavosti tehdejších tamních křesťanských vládců. Od přelomu sedmého a osmého století se zvolna, s vynaložením nezměrného úsilí a jen krok za krokem, rytířům ze severu podařilo v průběhu několika staletí zatlačit islám nazpět až k jižnímu pobřeží. A teprve na sklonku 15. století byl islám na Pyrenejském poloostrově definitivně poražen.

Po celá ta staletí byla legenda o sv. Jiří pro španělské rytíře a jejich boj inspirací a vzpruhou! Naprosto čisté symbolické vyjádření má tato legenda ve Švédsku. Ve středověku se pro švédské rytíře a vojenskou šlechtu stal obraz zachráněné panensky čisté a nevinné princezny symbolem Švédského království a drak symbolem nepřátelské armády, která švédskou zemi ohrožuje. Popravdě, symbol princezny jako alegorie země je vlastně možno chápat celoevropsky – vždyť sama Evropa má svoje jméno od princezny, kterou starořecké mýty a báje znaly pod jménem Európé.

Při pohledu na současné Švédsko musíme doufat, že se snad Švédům podaří opět prozřít a vidět symboly své země, pochopit svoji historii a nezbytnost zachránit „princeznu“ – svoji zemi. Snad to dokáží vlastními silami, ačkoli pro ně jistě bude posilou také připomínka sv. Jiří, ochránce a pomocníka bojovníků, kteří stojí proti temným silám zla. A stejně tak by to měli chápat všichni Evropané – včetně nás. Princezna, to je samotná Evropa. Lokajové elit, kteří to s námi, původními bílými Evropany, nemyslí dobře, se snaží tvrdit, že náš kontinent je už starý, vyžilý, že potřebujeme čerstvou krev z exotických dálav, jinak tady vyhyneme a nebude nám mít kdo vydělávat na důchody! Ale opak je pravdou a bez ohledu na jejich hloupé lži je Evropa stále jako mladá a krásná dívka, která teprve stojí na prahu ženství. Evropská civilizace má před sebou ještě dobrou budoucnost, svěží jako jarní příroda, pokud ovšem si jí sami Evropané nenechají rozvrátit a zničit.

Pobídkou k pevnému a odvážnému postoji při ochraně jejich zemí by pro ně měl být také tento svátek! Sv. Jiří se postavil drakovi, aby zachránil princeznu a stejně tak se původní bílí, křesťanští Evropané musí postavit zlu a zběsilé, nenávistné agresivitě, aby zachránili Evropu.“

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ