DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča seznamuje domobrance a příznivce z řad veřejnosti se svým pohledem na dnešní státní svátek.

„Není mnoho historických událostí, které bychom si měli připomínat s takovou úctou, vážností a vděkem, jako svátek příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu – přijetí křesťanské víry, kultury, písemnictví a vzdělanosti. Jde o počátek nové civilizace, do které se slovanské národy zrodily. Není tím řečeno, že před tím zde hodnotného nebylo nic! Předkřesťanské kmenové kultury evropských etnik obsahují mnohé, s čím bychom se měli s obdivem seznamovat; jejich odkaz je impozantní. Ale pokud by nebyl zachycen zkoumavým a zaujatým pohledem kultur již vyspělých, s dávnějšími a hlubšími kořeny a hlavně znalých písma – kultur antického Řecka a Říma a z něj vyrůstající kultury křesťanské, pokud by nebyl zaznamenán v jejich literárních, vědeckých a uměleckých dílech, o tehdejším světě bychom nevěděli! Kmenové kultury evropských etnik měly svoje nesporné kvality; jejich odkaz se nám nedochoval v úplnosti, známe jen jejich torza, která i v neúplné podobě srozumitelně vypovídají o vášnivé touze tehdejších obyvatel Evropy pochopit svět, dobít si v něm svoje místo a získat pro svůj rod a pro své bůžky vážnost a úctu. V kmenové kultuře staroevropanů je obsaženo mnohé, co bychom měli poznat.Ale písemná kultura jako základ civilizace – to je ten nejcennější odkaz antiky a na ní navazující křesťanství. A klíč k bráně, skrze kterou vede cesta k této vzdělanosti, ten našim slovanským předkům přinesli v roce 863 soluňští bratři Cyril a Metoděj. Jejich pozvání na Velkou Moravu a důvody, které k tomu velkomoravského vládce vedly, to se učí generace dětí už na základní škole, ale přesto je nezbytné znovu a znovu si připomínat, že právě Cyril a Metoděj přinesli písmo a liturgický jazyk, který byl našim předkům plně srozumitelný, seznamovali lid s evangelii a základními spisy křesťanské nauky v jejich národním jazyce a jejich zásluhou vznikla na našem území první literární díla a základy zákonodárství.

Přijetí křesťanství znamenalo pro naše slovanské předky nejen nový civilizační impulz, ale také záruku přežití! Vždyť kolik tehdy bylo v Evropě etnik, která nedokázala novou víru přijmout a byla vyhlazena! Ačkoli od příchodu Věrozvěstů ještě muselo uplynout hodně času, než Češi, Moravané a Slováci zaujali svoje místo na jevišti evropských dějin, byl to v pravém slova smyslu čas zrození našeho národa. Svojí misí se o to soluňští bratři bezvýhradně zasloužili. Pokud se v současné době pokoušíme s pocitem ohrožení a zmatku opět definovat, co znamená být Evropanem, proč a čím jsme Evropané, potom si musíme znovu plně uvědomit a docenit význam jejich mise.

Po staletí si Evropa soluňských bratří vážila, ale ne tak, jak by si zasloužili. Latinizovaný Západ vždy hleděl na pravoslavné křesťanství východní Evropy s ostražitou kritičností; v tom se konec konců nic nezměnilo ani v posledních sto letech; jen se náboženství a liturgie zaměnily za ideologii a ekonomicko-politické principy – a opět tady je důvod k podezíravému postoji. Západní Evropa nesla svoji literární duchovnost a liturgickou praxi ve znamení tří jazyků – hebrejštiny, řečtiny a latiny; dlouho nemohla odpustit soluňským bratřím, že mezi liturgické jazyky zařadili také jazyk staroslovanský.

Nicméně, ani katolická církev jejich význam nejen pro východní křesťanství, ale doslova pro celou Evropu nemohla a nechtěla popírat. Papež Lev XIII. je v roce 1880 svatořečil a roku 1981 je papež Jan Pavel II. prohlásil za spoluochránce Evropy. Věrozvěsti jsou také hlavními ochránci Moravy. Byl jen lehce pozměněn čas jejich svátku – dnes se slaví 5. července. V minulých staletích, před svatořečením, kdy ještě byli uctíváni „jen“ jako blahoslavení, připadal v kalendáři jejich svátek na počátek března. Tím se uznávala platnost tradice, která čas jejich příchodu na Moravu v roce 863 kladla na počátek jara.

V kalendářích byla jejich jména v uváděna ve své staročeské variantě – tedy Crha a Strachota. Původně řecké jméno Cyril (z řeckého slova – kyrios, pán, ale také pánův, pánovi patřící) převedli naši předkové ve staré češtině do tvaru Crha. K počeštění jména Metoděj nesprávně a nedopatřením přispělo latinské slovo metus. Našim předkům slova methodios a metus zněla podobně a tak usoudili, že řecké slovo methodios (přemýšlivý, důsledný v úvahách, poznávající) a latinské slovo metus (strach) lze považovat za významově naprosto stejná. Mýlili se; přeci jen řečtinu neovládali tak dobře.

Ale vyčítat si to nemuseli, vždyť v tom nebyli sami – ačkoli křesťanství řadilo řečtinu mezi tři základní liturgické jazyky, po celý středověk řečtinu znal mezi evropskými vzdělanci málokdo. V klášterních skriptoriích mniši přepisovali staré latinské knihy a bylo běžné, že když narazili na řecký výraz, celou větu či pasáž – vůbec se nenamáhali s přepisováním a protože to přeložit neuměli, jen připojili zkratku pro výraz – je to řecky, nečte se (graecorum est, non legetur).

Staroslověnský základ naší vzdělanosti a literatury byl sice brzy potlačen západní latinsko-germánskou kulturou, ale přesto – počátek byl dán! Jen díky tomu se v následujících staletích mohla objevovat literární a teologická díla, snaha po kritickém myšlení, po osvětě a vzdělání. Co dnes znamená být Evropanem? Pochopit, přijmout a hájit význam úsilí Cyrila a Metoděje pro základ evropské civilizace.“

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ