DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča připomíná FAKTA o jednom mezinárodním zločinci, exponentovi „Nové Evropy“ a jeho snaživých bruselských žáčcích.

„Právě dnes je tomu 45 let ode dne, kdy zemřel Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi, rakouský aristokrat s japonskými kořeny a s československým občanstvím, majitel panství v Poběžovicích na Domažlicku. Coudenhove Kalergi (nar. 1894, Tokio, Japonsko; zem. 1972, Schruns, Rakousko) celý život zasvětil myšlence sjednocené Evropy, která podle něj měla být prvním krokem k jediné světové vládě. V letech 1923 až 1924 za tím účelem založil Panevropskou unii. Po druhé světové válce se mu podařilo díky pomoci předních evropských státníků, židovské zednářské lóže B’nai B’rith a tisku získat pro své záměry vládu USA a nejvýznamnější evropské politiky.V knize „Praktický idealismus“ (Praktischer Idealismus, 1925) Kalergi říká, že obyvateli budoucí Evropy budou příslušníci původních bílých národů smísení s Asiaty a černochy. Vznikne tak nová, světle hnědá rasa. Kalergi říká: „Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou. Nový Evropan, musí být zbaven národní identity. Pro Panevropu si přeji euroasijsko-negroidní rasu budoucnost. Je třeba zrušit právo na sebeurčení národů a postupně zničit národy za použití separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace.“

Rase míšenců bude vládnout „elita“, která vznikne z „panské rasy“, jak Kalergi nazývá ve svých dílech Židy. Ti jsou staletími pronásledování geneticky a duchovně upevněni a zdokonaleni a proto mohou vést druhé. Ve své knize Adel (Vídeň 1922) označuje Kalergi Židy v za Führernation (vůdčí národ), Herrenrasse (panská rasa), Herrenmensch (panský člověk) a Herrenvolk (panský národ). Podle Kalergiho má nejprve být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté křížením lid samotný. Bílí budou nahrazeni novou rasou, která přijme vládu „vznešené rasy“. Bude zrušen princip rovnosti všech před zákonem a zabrání se kritice menšin, které budou chráněny výjimečnými zákony.

Není nám to náhodou povědomé? Lze říci, že Kalergi plánoval legální GENOCIDU evropských národů. Ale sám to nevymyslel – tak geniální a mocný nebyl. Jen dostal povolení říci nahlas to, co už od dob Velké francouzské revoluce, připravovali zednáři a ilumináti v diskrétním ústraní svých lóží.

Mísení bílých Evropanů s černochy a Asiaty je základem evropské politiky multikulturalismu, migrace, integrace a zvýhodňování menšin. Skutečné příčiny současné masové imigrace jsou ovšem Evropanům zatajovány. Propaganda tvrdí, že jde o nevyhnutelnou zákonitost dějin a spontánní jev, který prostě musí být „přijímán“ z humanitárních důvodů. Ale ve skutečnosti jde o plán připravovaný po desítky let za účelem zničení původní evropské etnicity a civilizace. Bez znalosti Kalergiho ideí je nesnadné to pochopit.

OSN vybízí Evropu k přijímání miliónů uprchlíků, aby se tím kompenzovala nízká porodnost. Zpráva OSN z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ – a oznamuje, že Evropa v roce 2025 bude potřebovat 159 miliónů imigrantů. Znovu se OSN vyjádřilo doslova před několika dny: Migrace je nezbytná, nutná a žádoucí! Nejnovější prohlášení tvrdí, že „pro záchranu Evropy“ bude zapotřebí 240 miliónů migrantů! Kalergi je uctíván předními eurokraty a cenou, která byla na jeho počest ustavena a podle něj pojmenována, jsou vyznamenáváni „významní“ evropští politici, kteří se mimořádně zasloužili o naplňování jeho myšlenky evropanství, jinak řečeno – jeho plánu legální GENOCIDY evropského obyvatelstva! Není divu, že Angela Merkelová také dostala tuto cenu vzhledem k její významné roli ve věci ilegální imigrace!

Multikulturalismus, politická korektnost, ilegální imigrace a nucené mísení ras (smíšeným manželstvím a také de facto beztrestným znásilňováním) – to je realita dneška. Demagogie, lži, ohlupování a propaganda médií dovedla Evropany k dobrovolnému popírání jejich civilizačního, etnického a kulturního původu. Už věří, že vzdát se vlastní identity je pokrokové a humanitární, zatímco lpět na své etnicitě a kultuře je projevem extremismu, rasismu, nacismu, fašismu, nenávistí a bůhví čeho ještě. Evropa v současnosti stojí před hrozbou nezvratné přeměny svého kontinentu! Jsou dvě možnosti: podvolit se a spáchat dobrovolnou sebevraždu nebo se vzepřít a uhájit se. Určitě lepší je ta druhá možnost!

Vzpomínky na zesnulé jsou zpravidla zakončeny tím, že: nám chybí, odešli příliš brzy, nikdy na něj nezapomeneme a tak dále. V tomto případě ovšem lze říci jen jediné – Ten zplozenec pekla a ničemný sociopat se neměl vůbec narodit nebo měl zemřít co nejdříve. Hanba mu a všem, kteří jeho zrůdné a nezákonné myšlenky na likvidaci evropských národů sdílejí, podporují a realizují!“

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ