DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

V pondělí 4. září 2017 si připomínáme 75 let uplynulých od smrti vladyky Gorazda, biskupa pravoslavné církve v předválečném Československu.

Hrdinové nejsou jen ti, kteří bojují v první linii, ale také ti, kteří jim pomáhají a riskují tak svoje pohodlí, bezpečí a životy. Když Gorazd dne 15. března 1939 zasmušile pozoroval německé okupanty projíždějící ulicemi Prahy, řekl: "Musíme nyní něco dělat. Národ musí poznat, že milujeme svůj stát nejen slovy, nýbrž i skutky, že jsme opravdu národní církví." A za tři roky poté, v jednom z nejtěžších období našich novodobých dějin, společně se svými spolupracovníky, tato slova také ve skutky proměnil.

Parašutisté, kteří v květnu 1942 zlikvidovali nelidskou stvůru Reinharda Heydricha, po akci nakonec našli útočiště v kryptě pravoslavného kostela v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě v Praze, kde Gorazd působil. Po zradě Karla Čurdy byl chrám obklíčen početnými jednotkami SS a po úporné bitvě dobit. Všichni hrdinní českoslovenští parašutisté zde padli. Gorazd vzápětí odeslal dopis kolaborantovi Emanuelu Moravcovi, tehdejšímu protektorátnímu ministrovi školství, aby vzal veškerou odpovědnost za pomoc parašutistům na sebe, i když jejich ukrývání v počáteční fázi probíhalo bez jeho vědomí. Tím nad sebou vynesl jistý rozsudek smrti. Moravec dopis ihned předal Gestapu, které Gorazda zatklo.

Gorazdovi spoluvězňové vypravovali, jak barbarsky s ním na Pankráci Němci zacházeli i při jídle, když nedovedl v třesoucích se rukou udržet misku s jídlem. Po válce vyslýchaný komisař pražského gestapa, pověřený vyšetřováním zatčených příslušníků české pravoslavné církve vypověděl, že vladyka Gorazd byl při výsleších mučen, surově tlučen a vláčen za vousy po místnosti. Odbojový pracovník L. Šrámek, vězněný v pankrácké věznici v tutéž dobu vypověděl, že "vladyka byl vždy kolem 22. hodiny odvážen k výslechu a vracel se zcela vyčerpán až kolem páté hodiny ranní. Byl tak zesláblý, že si nemohl vzít ani vězeňské jídlo, roznášené ve velkém chvatu. Vězňové si totiž museli rychle nabírat jídlo z velikých hrnců; vladyka zesláblý a špatně vidící sahal roztřesenýma rukama po jídle, které bylo často dříve odneseno, než si je nabral. Jeho třesoucí se ruce jídla nedosáhly a byl pak gestapáckým dozorcem odkopnut, že mu to trvalo tak dlouho a ponechán bez stravy."

Paní Šemberová při výslechu v Pečkově paláci jednou uviděla otevřenými dveřmi v jedné místnosti vladyku Gorazda při výslechu, seděl na židli bez kabátu a bez vesty a byl rudý v tváři. Po uzavření dveří slyšela jeho silné výkřiky. Po delší době byl v doprovodu dvou Gestapáků odváděn se sklopenou hlavou a byl tak utýrán, že si ani nezpozoroval, že ho zdravila. "Za to, že jsem s mou manželkou naživu, děkuji jen blaženému umučenému vladykovi Gorazdovi a otci dr. Petřkovi, kteří ničeho o mně neprozradili", prohlásil později Jan Šembera.

Němečtí okupanti nakonec Gorazda zastřelili dne 4. září 1942 ráno na pražské Kobyliské střelnici spolu s jeho spolupracovníky Janem Sonnevendem a Václavem Čiklem, o den později následoval Vladimír Petřek, který jako první parašutistům úkryt poskytnul a kterého Němci mučili obzvláště krutě.

Tuto připomínku uzavíráme nadčasovými Gorazdovými slovy: "Kdybychom nepopřáli těm chlapcům úkrytu a pomoci, sotva by se kdo v budoucnu chtěl pak pro národní celek obětovati."

Pokud se chcete o tomto Muži něco zajímavého dozvědět, přečtěte si krátkou vzpomínku z pera jeho spolupracovníka Josefa Leixnera: http://www.orthodoxia.cz/gorazd/pm-leixner.htm.

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ