DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Vážení přítomní, účastníci dnešního shromáždění

Jmenuji se Petr Veleba a hovořím k vám jako představitel brněnského oddílu Národní domobrany. Hlavní představitel republikové rady Národní domobrany podplukovník, doktor Marek Obrtel mě pověřil, abych vás jeho jménem pozdravil a přednesl vám jeho poselství. Podplukovník Obrtel vám říká toto:

 

Přátelé, spoluobčané! Mnohokrát jsme se sešli na akcích podobných této, mnohokrát jsme se hlasitě a důrazně vyjadřovali k věcem, které trápí naši zemi a vedou ji do záhuby. Je dobře, že hlas národa zní stále hlasitěji a že lidé v naší zemi chápou lépe a lépe pravdu o skutečném stavu naší společnosti, o geopolitických otázkách a zejména o příčinách a důsledcích toho, kam nás naše státní i evropská politická elita vede, do jakých špatných konců míří…

V poslední době jsme svědky naprosto nepřijatelných postojů většiny našich politických představitelů, kteří namísto toho, aby vyslyšeli hlas občanů a zamysleli se nad tím, co jim chtějí říci, co odmítají a po čem touží, tak dělají něco naprosto opačného a neomluvitelného… Chtějí hlas národa umlčet!! Chtějí potlačit nesouhlasné projevy, které jsou třeba jen nepatrně v rozporu s tím, co je oficiální a co se podle nich smí!!! Vyhrožují, zastrašují, dehonestují a tvrdě potlačují všechno, co jen náznakem připomíná pravdu, zdravý rozum, zdravý způsob myšlení nebo snad dokonce snahu vzepřít se stávajícím praktikám politického režimu v naší zemi.

 

Mnozí tito tak zvaní politici dehonestují, zesměšňují a dokonce se snaží stavět mimo rámec zákona i osobnost na naší politické scéně tak ojedinělou, jakou je prezident republiky. Miloš Zeman, jako jediný mezi všemi těmi sluhy a nohsledy globálních elit, mnohokrát dokázal v nedávné minulosti říci věci tak, jak jsou, Jako jediný dokázal odporovat celé té západní mašinérii demagogů a zrádců a otevřeně se staví na stranu národa v otázkách svébytnosti, suverenity a ekonomické prosperity. Dokázal se vymezit proti ničemnostem Evropské unie a Západu, proti řízení a ovládání Evropy zpoza oceánu. Jasně popsal rizika, která naší zemi a celé Evropě hrozí. A jasně řekl, že je třeba se jim aktivně bránit!!!

A co na to naše vláda, Parlament, Senát a další odpovědní??? Mlčí! Mlží! Dohadují se a předhánějí v tom, co a jak by se mělo či nemělo udělat a zda je to dostatečně korektní vůči úředníkům Evropské unie. A možná by snad bylo lépe místo názvu Evropská unie rovnou používat označení americký protektorát. Můžeme sledovat, jak mnozí naši politici napadají a označují jako xenofoby, rasisty a extremisty všechny ty, kteří vyjádří obavy o osud naší země v souvislosti s řízenou nezákonnou migrací a všemi souvisejícími jevy…. Ale nabízejí tito politici také rozumné řešení? Předkládají nějaké konstruktivní návrhy? Ne!!! Slyšíme jen sliby a zavádějící řeči….

Proto Vás chci, vážení účastníci dnešního shromáždění, pozdravit a poděkovat Vám, že jste se sem dostavili, abyste vyjádřili opakovaně a důrazně vůli národa, abyste odmítli nebezpečí islamizace a ztráty suverenity a stability evropských zemí; abyste odmítli nebezpečí islamizace a ztráty suverenity a stability naší vlasti. Ale chci Vás také požádat a přesvědčit, abychom všichni jako národ, jako jeden celek, vzali svou bezpečnost do vlastních rukou!!! Nikdo jiný nám ji totiž nezaručí a hlavně – nikdo jiný nám ji nezajistí!!! Musíme to udělat jedině my sami.

Proto musíme budovat a formovat v celé naší zemi domobranecké oddíly. Musíme to dělat v mezích pravidel a stávající legislativy. A musíme vysvětlit lidem, proč je potřeba to dělat, jak to mají dělat, co si od toho mohou slibovat a jaký bude výsledný efekt. Musíme lidem říci, že je možné a potřebné, aby se na závažné problémy v otázkách bezpečnosti sami dobře připravili. Jsou v naší zemi lidé, kteří spoluobčanům rádi pomohou a mezi ně si troufám počítat také sám sebe. Naší nadějí a velkou šancí je Národní domobrana… A já za Národní domobranu říkám – My svou zemi UBRÁNÍME.

Děkuji vám za pozornost a přeji Vám pěkný zbytek dnešního dne.

Podepsán – podplukovník, doktor Marek Obrtel.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ