DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Národní domobrana je založena na principech svobody, lidské důstojnosti, aktivního občanství, dobrovolnosti, neziskovosti a zákonnosti. Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických elit a bezpečnostních složek, kterých jsme byli v naší novodobé historii mnohokráte svědky. Národní domobrana vede občany k vlastenectví, brannosti a upevňuje jejich pouto k rodnému místu. Národní domobrana je iniciativou sdružující občany České republiky bez ohledu na rasovou a etnickou příslušnost, pohlaví, věk, náboženské vyznání a politické přesvědčení. Je iniciativou všech, které spojuje silný pocit vlastenectví a povinnosti k domovině. Podnětem a důvodem ke vzniku Národní domobrany je naprostá disfunkčnost našeho státu. Naši politici jednají pouze v zájmu cizích zemí, nejčastěji v zájmu americké administrativy, Německa, potažmo Bruselu.

 

Tyto zájmy jsou ovšem v plném rozporu s našimi národními zájmy. Kvůli tomu naši vládní představitelé neplní zodpovědně své funkce a my občané jsme v souvislosti s imigrační krizí v přímém ohrožení života.

Stát má především chránit životy, zdraví a majetek občanů a toto neplní a za plné podpory naší vlády koná pravý opak. Na naše území pronikají pod záminkou válečných imigrantů muslimští teroristé. V ISIS jsou lidé trénovaní v zahraničí a někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojsky v Iráku a později propuštěni. Jejich identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná, ale toto je jev, který je běžný u většiny muslimských imigrantů.

Osobně toto shledávám jako záměr. A tito lidé jsou aktuálně zapojeni do invaze muslimů do Evropy s jedinýma jasným cílem: destabilizovat evropské státy a rozpoutat válku v Evropě. Jejich výsledkem má být islamizace Evropy, tedy genocida původních obyvatel. Nemůžeme tomu všemu jen nečinně přihlížet a čekat na jistou smrt nás i našich rodin. Každý občan má právo bránit sebe, své blízké a svůj majetek. Například ústava Spojených států říká, že občané mají právo vlastnit a nosit zbraň; občané mají právo vytvářet milice, ovšem tyto milice musí být „dobře regulované“ (z kontextu se zdá, že jde o to, aby se milice nezvrhly v loupeživou bandu, což plně schvaluji). Vláda, která tato práva nerespektuje, je vláda tyranská a občané mají morální právo takovou vládu svrhnout. Proto je naprosto nepochopitelné chování našich politiků, kteří jsou instruováni americkou administrativou a dávají nám ji neustále různými formami za příklad, že se snaží nás občany plošně odzbrojovat, když si sami dobře uvědomují, že tím jen zvyšují potenciální riziko v případě napadení muslimskými teroristy, které oni sami, vědomě, do naší země za plné podpory EU vpouštějí.

Z okolních evropských států jsme svědky násilí, znásilňování žen a dívek a zabíjení ze strany muslimských imigrantů a není možné tolerovat k těmto zločinům přístup našich politiků, kteří toto vše ještě omlouvají. Je to hanebné a v případě, že naši politici zastávají názor a veřejně jej prezentují ve smyslu pochopení a omluvy těchto zločinů, stávají se taky zločinci. Nevolili jsme si politiky, potažmo vládu, proto, aby za našimi zády jednala a konala tak,aby nás svým přístupem ohrožovala na zdraví a na životech.

Vrcholem je vyjádření premiéra Sobotky, že je nezbytné manipulovat veřejným míněním ve prospěch imigrantů. Nebo že je bezpečnostní riziko pro ČR nulové. Na krizi se nelze přece připravovat v době krize, ale podle hesla „připraveným štěstí přeje“ je nezbytné být po zkušenostech z okolních států připraven na krizové situace, které pochopitelně mohou nastat a nastanou.

Plně podporuji iniciativu Národní domobrany, podporuji ji jako žena, jako matka, jako vlastenka a jako politik a plně se ztotožňuji s jejími principy a podstatou.

Proto touto cestou vyzývám všechny politické partnery, kteří vnímají a uvědomují si závažnost aktuální situace, abychom se sjednotili a spojili síly, setkali se společně u kulatého stolu a začali jsme konstruktivně jednat o řešení této velmi kritické situace a spojili jsme všechny protestní akce v jednu masivní a přínosnou.

Prosím vás, abyste se v této době povznesli nad případné spory nebo jemné názorové nuance, které se mohou někdy vyskytnout a uvědomili si, co je pro naši zem a především pro budoucnost nás a našich dětí důležité.

Mým cílem a úkolem v Národní domobraně je jednat na úrovni vlády o změně ústavy, tak, aby Národní domobrana, například po vzoru Švýcarska, kde již desítky let efektivně funguje, byla součástí ústavy a plnohodnotným a respektovaným partnerem bezpečnostních složek.

Budu ráda, když naši političtí partneři vyslechnou moji výzvu a připojí se k nám, tedy k Národní domobraně, protože toto shledávám v této době jako jediné a smysluplné řešení imigrační krize, která nás dříve či později stejně jako okolní státy dostihne, nebudou-li urychleně přijata zásadní bezpečnostní opatření zahrnující ochranu hranic a nevpouštění muslimských imigrantů na území našeho státu.

Plně podporuji názory našeho pana prezidenta Miloše Zemana a tímto bych mu ráda jménem všech slušných lidí, vlastenců, chtěla poděkovat za jeho otevřený přístup k otázce imigrační politiky a především za to, že vždy stojí za svým národem.

Musíme vést politickou cestu naší země zpět k suverenitě a jako suverénní stát jsme povinni a je to pochopitelně i v našem zájmu jednat a spolupracovat se všemi tedy jak západními, tak východními partnery. Je nezbytné ukončit kolonizaci naší země a nadvládu americké administrativy, která náš stát aktuálně řídí.

Je hanebné, že si naši politici chodí pro instrukce na americkou ambasádu a dle jejich pokynů následně jednají v její prospěch, což je zásadně proti zájmům našeho státu, potažmo nás občanů.

Jako prioritní vnímám vystoupení z NATO a EU, jakožto zločineckých organizací, které naší zemi přinesly jen miliardové ztráty a velké problémy díky nutnosti se podvolit a to bezvýhradně bez ohledu na následky pro náš stát.

Jako řešení se nabízí spojení sil států V4, okamžité uzavření našich hranic a deportace muslimských imigrantů. Radikální situace si žádá radikální řešení. Obávám se ovšem, že je to v rozporu se zájmy a plány naši vlády.

Je to tedy, vážení občané, političtí kolegové a partneři, v našich rukou, protože jen my sami si musíme rozhodovat o tom, jakým směrem se bude politika naši země nadále ubírat a jen my sami si budeme řídit naši budoucnost.

Nejsme a nebudeme ničí nevolníci ani otroci a podvolovat se psychopatům a fanatikům, kteří se rozhodli zničit Evropu, nebudeme.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ