DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

V šestém díle Minipříručky domobrance psané Davidem Buchtelou se budeme zabývat problematikou hlídkové činnosti skupin Národní domobrany s využitím praktických zkušeností a doporučení z hlídkové činnosti skupiny POLABSKÁ LEGIE z Brandýsa nad Labem sepsaných velitelem této skupiny a náčelníkem štábu regionu ČECHY-STŘED Ivanem Veselým.

ČINNOST SKUPIN NÁRODNÍ DOMOBRANY

Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců. Při své činnosti se skupina řídí doporučeními a metodickými pokyny rady nebo aplikuje vlastní osvědčené postupy. Forma výcviku je podřízena výsledku – zvyšování funkčnosti a akceschopnosti skupiny. Skupiny navazují užitečné kontakty v rámci obce i mimo ni, dokonale obec a její okolí zmapují, připraví krizové scénáře a plány postupu pro případ zhoršení místní i celostátní bezpečnostní situace. Podle svého uvážení a svých možností se vybaví spolehlivými radioelektronickými prostředky (vysílačkami, mobilními telefony) a vhodnými prostředky osobní ochrany. Skupiny věnují zásadní pozornost zvyšování fyzické připravenosti a přípravě na možné konfliktní a krizové situace.

HLÍDKOVÁ ČINNOST SKUPIN

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití. Snahou hlídky pohybující se mimo obecní nebo městskou zástavbu je vidět a nebýt viděn. Hlídky jsou v pravidelném kontaktu mezi sebou a se skupinou prostřednictvím vysílačky nebo mobilního telefonu. Dojde-li během hlídky ke kontaktu s podezřelými osobami a/nebo je-li hlídka svědkem porušení zákona, pokusí se dostupnými prostředky zabránit páchání protiprávní činnosti (někdy stačí jen připoutat pozornost voláním „pomoc!“ nebo „hoří!“), přivolá bezpečnostní složky, které jsou zákonem určeny a oprávněny k řešení rizikových situací a poskytne jim součinnost. Pokud je některý z domobranců fyzicky napaden a není schopen se z místa konfliktu bezpečně vzdálit, brání se účinně tak, jak mu umožňují příslušná ustanovení zákona, především §29 (nutná obrana) zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákon). V případě, že hlídka odvrací přímo hrozící nebezpečí, které není vyvolané fyzickou osobou (živelné pohromy, ponechané dítě v uzamčeném vozidle apod.) řídí se ustanovením § 28 (krajní nouze) trestního zákona. Právní aspekty související s hlídkovou činností jsou podrobněji popsány v části 7 Minipříručky.

METODIKA HLÍDKOVÉ ČINNOSTI

Metodika doporučení k provádění hlídkové činnosti skupin Národní domobrany (dále jen hlídky) ve městě střední velikosti vychází z praktických zkušeností skupiny POLABSKÁ LEGIE. Metodiku je třeba brát jako doporučení, tj. jako nezávazný návod („dobrou zkušenost“), který ostatní skupiny mohou využít a patřičně upravit a doplnit dle vlastních podmínek a možností.

 1. Je dobré získat v místě osobu obeznalou, s přehledem o skutečné situaci v oblasti, určitým způsobem nakloněnou spolupráci. (např. asistent prevence kriminality, úředník městského úřadu, místostarosta atd.)
 2. Zorganizovat setkání této osoby nebo osob se skupinou, k vzájemnému představení, vysvětlení rizik, potřeb ze strany města a záměru domobrany s důrazem na nepolitičnost, na tzv. sousedskou pomoc v zájmu občanů a města a na přísné dodržení zákona a slušnosti. Schůzka se skupinou slouží k vysvětlení rizik, problémů a postupu při spolupráci, včetně předjednání ohlášení hlídky. Zde je dobré požádat o doprovod osoby obeznalé při ohlášení se představitelům města, městské policie a Policie ČR.
 3. Vlastní ohlášení provést v přesně dohodnutém čase, v doporučené výstroji, se skrytou výzbrojí. Ohlášení provést korektně, rázně, důkladně připravit každý detail, včetně oholení, ostříhání, vyčištění výstroje a bot, doplnění o všechny náležitosti v označení domobrance Národní domobrany a skupiny dle doporučeného vzoru stejnokroje domobrance. Vyhnout se shodným označením, zvláště s Armádou ČR.
 4. Je třeba počítat s tím, že někteří političtí představitelé nebudou zcela nakloněni, nezabředávat proto do debat, odpovědět pouze věcně, zdůraznit že v případě protiprávního jednání bude ihned informována Policie ČR. Uvést že součástí hlídky je i zdravotnická a požární příprava a tu lze také v nezbytném případě poskytnout. Zdravit, zdravit a vždy poděkovat za přijetí!
 5. U ohlášení orgánům Policie ČR a městské policie vystupovat profesionálně a věcně. Zdůraznit, že se jedná o pomoc, že nijak nebudou překračovány meze zákona, otevřeně je informovat o účelu, místě a čase pohybu, stručně seznámit s výzbrojí, aby se předešlo nedorozumění, prokázat legitimitu. Osobní kontakt využít korektně a opatrně. Zdůraznit, že jde o přátelskou podporu, kdy si domobrana váží těžké práce těchto orgánů a chce jim pomoci. Požádat, zda by mohly být informovány i hlídky policie v terénu. Nevést politické debaty ani v případě přátelské atmosféry, mohlo by to vést ke komplikacím pro všechny strany.
 6. Při vlastním provedení hlídky dodržovat čas a místo shromáždění, i to může být monitorováno veřejností a orgány, je proto potřeba prokázat solidnost a spolehlivost. Bez výjimky žádný alkohol a jiné podpůrné látky, vyvarovat se posezení bezprostředně před i po hlídce.
 7. Postupovat od nejvzdálenějšího nebo kritického místa, začít za viditelnosti (tzv. nechat se vidět), občané by měli pohyb hlídky zaregistrovat. S lidmi hovořit přátelsky, nahlas, pozdravit, vyhnout se žoviálnosti a případné provokační debaty ukončit. Nenechat si nadávat - pokud vás někdo nazve fašistou, nacistou, extrémistou apod., nenechte se zbytečně vyprovokovat -  s úsměvem dotyčnému sdělte, že je to jeho názor, ale tím, co prezentuje, dává najevo jen svou hloupost. V případě, že by se jednalo o skupinu osob nebo dokonce s mediální podporou, vůči takovému nařčení se ohradit a případně přivolat Policii ČR.
 8. Při hlídce využít počtu, nechodit osamoceně, doporučený počet je 3-6 domobranců ve hlídce, dobré je využít psa.  Pokud je oblast rozsáhlá, využít tzv. pohyblivé základny (např. dodávky) k převozu do vytipovaných oblastí, pochůzky však provádět zásadně pěšky.
 9. Pozdravit a kontaktovat osoby jako jsou řidiči MHD, pracovníci ČD, pošt, prodejci malých prodejen, důchodci, hlídky policie či bezpečnostních agentur, rybáře nebo děti, případně učinit bezpečný doprovod, pokud budou chtít.
 10. Nebát se směřovat i k rizikovým skupinám, toto ostatní občané sledují, zda se jim vyhnete. Nebát se, je nutné, aby věděli, že je tu tzv. klidná síla.
 11. Zaměřit se na rizikové lokality, jakou nádraží ČD, zastávky MHD, zahrádkářské kolonie, okolí ubytoven, okolí restaurací a heren, obchodní zóny a centra, večerky, pošty, školy, mosty, tunely, přechody a další osamělá místa, která nejsou tak často pod dohledem a dle místní znalosti tzv. tmavé kouty.
 12. Vhodná výstroj a výzbroj na hlídku by měla být v rámci hlídky pokud možno shodná a upravená, se všemi doplňky. Doporučujeme mít u sebe prostředky první pomoci a osobní ochrany, vše pouze legální. Dále dostatek pití, energetické tyčinky, s dostatkem cukrů, tužku, malý bloček. Veškerou výzbroj, zvláště střelné zbraně, nosit zásadně skrytě.
 13. Při hlídce je třeba počítat s každou variantou, nepohodou počasí, proto je třeba položit důraz na přípravu, poučení a výběr hlídky a samozřejmě dobrovolnost. Nebavit se o nesouvisejících věcech a pozorovat. Využít případný doprovod osoby obeznalé a poděkovat mu.
 14. Průběh hlídkyzdokumentovat, pořídit fotografie či obrazový záznam.
 15. Navštívená místa vyhodnocovat z hlediska jejich zabezpečení a rizika případného napadení útočníkem! Zdokumentovat, kde je zúžení, hradba, zeď nebo most, ale také, kde jsou zdroje vody, energií, plynu apod.
 16. Získat důvěru a přízeň veřejnosti i policie svoji rozhodností a přátelským vystupováním k občanům města.
 17. Doporučená doba trvání hlídky je 2-3 hodiny, nejlépe v době na rozhraní světla a tmy (ráno či večer).

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ HLÍDKY

Osobní výstroj

 • mobilní telefon, občanská radiostanice
 • dalekohled, alespoň jeden ve skupině s nočním přísvitem
 • fotoaparát nebo kamera
 • baterka
 • píšťalka
 • multifunkční nůž
 • teleskopický obušek
 • pepřový sprej (tekutá střela)
 • jednorázová textilní pouta

Osobní výbava první pomoci

 • tlakový obvaz
 • škrtidlo
 • sterilní obvaz(y)
 • náplast (izolepa)
 • vyšetřovací nitrilové rukavice
 • rouška
 • zastavovač krvácení (např. Acutol Stop)
 • antiseptický krém nebo sprej (např. Savlon, Jodisol)
 • čistící ubrousky (s alkoholem)

Větší skupinová výbava první pomoci – nad rámec osobní výbavy

 • nůžky
 • pinzeta
 • zavírací špendlíky
 • sada náplastí (různé typy a velikosti)
 • trojcípý šátek(tky)
 • desinfekční sprej (např. Dettol sprej)
 • léky na bolest (např. Paralen 500)
 • léky na alergii (např. Claritine)
 • léky proti průjmu (např. Imodium Rapid)
 • krém na popáleniny (např. Fenistil gel)
 • enzymy na urychlení hojení (např. Wobenzym)
 • v přírodě repelent, sada na odstranění klíštěte a sada na hadí kousnutí

 

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ