ČINNOST SKUPIN A JEJICH HLÍDEK

Činnost skupin, jejich hlídek a jednotlivých domobranců může být v tuto chvíli prováděna pouze a zásadně beze zbraní. Tímto konstatováním nejsou nijak dotčena práva jednotlivých občanů vyplývající ze zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu.

Vzhledem k tomu, že Národní domobrana je nezávislou iniciativou občanů a nemá žádnou organizační strukturu, skupiny, které se k jejím myšlenkám přihlásí, jsou plně autonomní. Samy se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců. Při své činnosti se skupina řídí doporučeními a metodickými pokyny rady nebo aplikuje vlastní osvědčené postupy. Forma výcviku je podřízena výsledku – zvyšování funkčnosti a akceschopnosti skupiny. Skupiny navazují užitečné kontakty v rámci obce i mimo ni, dokonale obec a její okolí zmapují, připraví krizové scénáře a plány postupu pro případ zhoršení místní i celostátní bezpečnostní situace. Podle svého uvážení a svých možností se vybaví spolehlivými radioelektronickými prostředky – vysílačkami, mobilními telefony, navigačními moduly GPS a GLONASS a vhodnými prostředky osobní ochrany. Skupiny věnují zásadní pozornost zvyšování fyzické připravenosti, pravidelně se pohybují v terénu a nocují v něm.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky mohou v rámci výcviku operovat i proti sobě. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití. Snahou hlídky pohybující se mimo obecní nebo městskou zástavbu je vidět a nebýt viděn. Hlídky jsou v pravidelném kontaktu mezi sebou a se skupinou prostřednictvím vysílačky nebo mobilního telefonu. Dojde-li během hlídky ke kontaktu s podezřelými osobami a/nebo je-li hlídka svědkem porušení zákona, stáhne se do bezpečné vzdálenosti, přivolá bezpečnostní složky, které jsou zákonem určeny a oprávněny k řešení rizikových situací a poskytne jim součinnost. Výjimkou je situace, kdy existuje zjevné nebezpečí z prodlení ohrožující zdraví nebo život občanů. Pokud je některý z domobranců fyzicky napaden a není schopen se z místa konfliktu bezpečně vzdálit, brání se účinně tak, jak mu umožňuje § 29 zákona č. 40/2009 Sb.

Skupiny se v rámci své obce a vždy po předchozí dohodě s orgány místní správy nebo PČR, mohou podílet na zajišťování bezpečnosti veřejných akcí. Jejich hlavním posláním je však vlastní výcvik a hlídková činnost v obci a jejím okolí. Skupiny mezi sebou rozvíjejí a udržují přátelské vztahy a podle svého uvážení a se setkávají na akcích organizovaných radou nebo individuálně. Požívání alkoholu v uniformě během činnosti skupiny nebo hlídky, natož v uniformě domobrance, je nepřípustné. Domobranec chápe důležitost svého úkolu, umí se ovládat v každé situaci a nenechá se vyprovokovat k neuváženému nebo protiprávnímu jednání.