RADA POTVRDILA STÁVAJÍCÍ KONCEPCI A SMĚŘOVÁNÍ NÁRODNÍ DOMOBRANY

0

RADA POTVRDILA STÁVAJÍCÍ KONCEPCI A SMĚŘOVÁNÍ NÁRODNÍ DOMOBRANY.

Představitelé rady Národní domobrany pplk v.z. MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a por. v.v. PhDr. František Krejča se vyjádřili ke snahám změnit povahu nezávislé občanské iniciativy.

„Někteří z domobranců i našich sympatizantů z řad veřejnosti mohli v naší iniciativě v posledních týdnech či měsících zaregistrovat určité názorové pnutí a názorové střety, které místy přecházely až do nevěcné a neproduktivní osobní roviny. Skutečnou podstatou těchto dějů byl především dlouhodobý nesouhlas některých domobranců se směřováním Národní domobrany a jejich odlišné představy o tom, jak by měla vypadat. Někteří z těchto domobranců vypracovali koncepci, která měla stávající iniciativu přeměnit ve striktně hierarchickou, vertikální organizaci vojenského typu o mnoha úrovních řízení a předložili ji radě.

Rada Národní domobrany tuto koncepci pečlivě zvážila a dospěla k názoru, že její uplatnění v praxi by popřelo principy, na nichž vznikla a je dále rozvíjena iniciativa Národní domobrana – především osobní iniciativu domobranců, skupin a uplatňování jejich vlastního, na centru nezávislého, místního pojetí domobranecké činnosti. Touto koncepcí by byl rovněž vážně narušen princip decentralizace a mohla by tak být ohrožena bezpečnost iniciativy a v důsledku toho i její samotná existence.

Proto rada Národní domobrany, v souladu se svými vlastními zakládajícími dokumenty (Deklarací a metodickou Brožurou) navrhovanou koncepci odmítla a potvrdila stávající směřování Národní domobrany jako široce založené nezávislé iniciativy občanů, plně autonomní a horizontální. Koncepci, která iniciativě poskytuje široký manévrovací prostor pro prosazovaní jejího hlavního dlouhodobého cíle, kterým je popularizace myšlenky domobranectví ve společnosti, motivační a metodická podpora zakládání místních, plně autonomních domobran.

Rada nevylučuje, že někteří z domobranců, kterým se uvedenou koncepci nepodařilo prosadit, se mohou snažit svoji koncepci realizovat založením vlastní domobranecké organizace. V takovém případě jejich počínání přeje dopředu vše dobré.

Upřesňující e-mail představitele rady pplk. v.z. MUDr. Marka Obrtela s podrobnostmi o stávající struktuře iniciativy, jejích nejbližších úkolech a výzvách, bude domobrancům rozeslán v nejbližších dnech.“

 

O autorovi

Rada ND

Rada Národní domobrany