Stanovisko Národní domobrany k situaci roku 2020 a objasnění postojů

0

Vážení přátelé, domobranci, sympatizanti !

Nacházíme se pro Domobranu ve složité a hektické době. Je nutné si ujasnit situaci, kdy zaznívají různá, i protichůdná stanoviska, šíří se otřesy panické hrůzy jednotlivců – i možná nedůvodný optimizmus.

Je nutné stanovit zásadní otázky dneška a dát na ně racionální odpovědi.

Tady jsou:

  1.  Jaké je stanovisko vedení ND k současné situaci ?
  2. Jaké je stanovisko vedení ND ke krokům vedení ZD ?
  3. Jakou vidíme perspektivu do budoucnosti a jaké doporučení můžeme dát členům, jak se k situaci postavit ?
  4. Je ND registrovaným spolkem či nikoliv ?

1) Jaké je stanovisko vedení ND k současné situaci?

Současná situace je zatím nepřehledná a nepřehlednou zůstane do okamžiku schválení definitivního znění „nadstavbového zákona“, tedy v současné době návrhu zákona – sněmovního tisku číslo 669. Jakmile bude sněmovnou schváleno paragrafové znění, bude nutný ještě jeho podpis prezidentem ČR, a účinnost zákona bude dána dnem zveřejnění ve sbírce zákonů.

Do té doby může být (samozřejmě také naším přičiněním) pohled na domobranu a názory na její potřebnost a účelnost možná i radikálně změněn. Nálepkování může být odstraněno a politické nazírání změněno podle názoru většinové veřejnosti v tomto volebním roce. Nebo nemusí!

Toto nelze kvalifikovaně předvídat!

Podstatné je však to, že do data účinnosti zákona nelze nikoho postihovat a jinak perzekuovat z hlediska jeho znění i (a to zejména) možných přijatých pozměňovacích návrhů. Zejména právě pozměňovací návrhy v průběhu schvalovacího procesu bude nutné pečlivě sledovat a to jak z hlediska obsahového, tak také z hlediska jednotlivých předkladatelů.

2) Jaké je stanovisko vedení ND ke krokům vedení ZD?

Pan Gec (ZD) provedl opravdu fundovanou a (přesvědčivou!) analýzu. Mluví rozhodným hlasem vrchního velitele !

Co je však na celé věci naprosto nelogické, to je zejména, že velení ZD reaguje takto radikálně v okamžiku, kdy příslušné návrhy zákonů ještě nebyly předloženy ani vládě (pozastavení činnosti k 31.12.2019), následně intenzivně varuje, tedy jakoby „zachraňuje“ prosté domobrance před možnými exekucemi za nezaplacené uložené pokuty 200.000,- Kč, a snad i před jejich likvidací, přičemž tato snaha pisatele může a bezpochyby tedy BUDE zpochybňovat smysl domobranectví jako takového v předstihu, bude jistě nahánět strach v okamžiku, kdy se lidi rozhodují, jak s danou situací naložit, přičemž neexistují žádná validní fakta, tedy zejména definitivní znění zákona, natož jeho účinnost.

Bylo by to jistě pochopitelné v okamžiku přijetí a těsně před právní účinností této legislativy – ale teď – v předstihu ? Časově to nesedí !

Zemská domobrana je zapsaný spolek, jehož nejvyšším orgánem je členská schůze. Možná tak prostě rozhodla.

3) Jakou vidíme perspektivu do budoucnosti a doporučení členům, jak se k situaci postavit?

„Národní domobrana, její vznik, dosavadní trvání a také její budoucnost je eposem o obrovské občanské odpovědnosti,“ řekl kdysi její velitel.

Národní domobrana je od svého vzniku založena na principech svobody, lidské důstojnosti, aktivního občanství, dobrovolnosti, neziskovosti a zákonnosti. Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických elit, kterých jsme byli v naší novodobé historii mnohokráte svědky.

Národní domobrana vede občany k vlastenectví, brannosti a upevňuje jejich pouto k rodnému místu. Prioritou je ochrana své rodiny, domova a své obce nebo regionu v případě krizových situací.

Cíle ND tedy zcela jednoznačně nejsou zaměřeny proti ČR a jejímu demokratickému řádu. Domobranci nemají v úmyslu a nechtějí s pomocí zbraní prosazovat svoje politické, náboženské nebo jiné cíle!

KC ND tedy doporučuje domobrancům nepodléhat panice a strašení v mainstreamových sdělovacích prostředcích i v rámci „některých alternativních médií“. Důrazně doporučuje nedopustit tříštění vlastenecké scény – zejména ve vztahu k našim spojencům a podporovatelům a vyvarujme se nepodloženého osočování ze zrady v prosazování domobraneckých myšlenek.

Vždyť jsou to vlastně rafinované a škodlivé útoky proti nám!

Domobrana by měla i nadále pokračovat v tom co dělá, neboť jeji dosavadní činnost nebyla nikdy v rozporu s platnou legislativou České republiky a členové ND se nikdy nedopustili protiprávního jednání, ale naopak vždy dbali na korektní vystupování, avšak ne v pojetí liberálně-demokratickém, nýbrž z hlediska morálně-etických kvalit člověka – homo sapiens sapiens…. Národní domobrana musí nadále zkvalitňovat přípravu, učit se a zdokonalovat – a ne stát jako ochromená myš před krokodýlem!

Výstižná je citace jednoho našeho člena: „Je třeba si připomenout výrok Jana Žižky z Trocnova před bitvou u Sudoměře s obrovskou přesilou železných pánů – neklesejme na mysli bratři a sestry, což nás můžou porazit ti služebníci lži?” A nakonec zvítězili!

DOMOVINU UBRÁNÍME!

4) Je ND registrovaným spolkem či nikoliv?

Věc se má tak:

ND má na svých stránkách od samotného počátku uvedeno, že je nezávislou iniciativou občanů a nemá žádnou pevnou organizační strukturu, skupiny, které se k jejím myšlenkám přihlásí, jsou ve své činnosti autonomní. Neměla v úmyslu být původně spolkem, ale volným sdružením.

Domobranci POZOR! Již 15.12.2015 byl zaregistrován spolek Národní domobrana ČR (IČ 04552938), panem ing. D.B., spolu s dalšími čtyřmi členy a s jeho neodvolatelným předsedou, Ing. D.B.. Tento spolek byl bez vědomí tehdejší Rady Národní domobrany, zcela proti její vůli a za velmi pochybných okolností vymazán teprve 8. února 2019.

Od tohoto data se v rámci KC ND diskutovala myšlenka, zda bude potřebné a prospěšné se registrovat, samotná realizace však byla poněkud komplikovanější a návrh byl podán po doplnění potřebných náležitostí dne 15.1.2020. Následujícího dne, tedy 16.1.2020 bylo vydáno „Usnesení Krajského soudu v Ostravě“ o zapsání spolku do spolkového rejstříku. Nyní se čeká jen na nabytí právní moci usnesení.

Odkazy:

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020011111235564-pane-vk-z-aeronetu-vystup-ze-sve-anonymity-zdenek-ondracek-se-po-utocich-na-svoji-osobu-rozpalil/

Kobza SPD: https://www.youtube.com/watch?v=jwoBA1spE8k

 

O autorovi

Rada ND

Rada Národní domobrany