ÁRODNÍ DOMOBRANA NEPROSAZUJE POLITICKÉ IDEOLOGIE, ALE CHRÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁJMY NÁRODA A JEHO STÁTU. (Část I.)

0

„Navzdory tomu, že Národní domobrana existuje drahnou dobu a mnohé už o sobě sdělila, stále se kolem ní objevují nejasnosti či přímo záměrně vytvářené a rozehrávané mystifikace, nepravdivá tvrzení a falešné domněnky. Mimo jiné je Národní domobrana neustále spojována s tou či onou politickou stranou a nebo se stává cílem snah některých politických stran, které se jí snaží získat pro sebe. Ovšem takové tendence jsou liché a nemohou svoje aktéry dovést k cíli pro ně žádoucímu, protože jsou v rozporu se základními principy, které Národní domobrana zastává a které určují její činnost.

Které základní principy to jsou? Je to především nadstranickost – což znamená, že Národní domobrana není spojena se žádnou politickou stranou či hnutím a neváže se na jednu konkrétní politickou stranu. Ale zároveň se také nezříká možností pozitivních kontaktů. Naopak, je připravena a ochotna spolupracovat s každou politickou stranou, která je vlastenecky a státotvorně orientovaná a se kterou se shoduje na stejných základních principech. Pomineme-li politické strany ze současného politického mainstreamu, které za smysl svého snažení považují zavlečení naší republiky do cizího područí, odevzdání národní ekonomiky a národního bohatství do cizích rukou a zaplavení naší země přívalem ilegálních migrantů, pak jsou zde další, menší, vlastenecky orientované strany, které usilují o zlepšení poměrů v této zemi; každá z nich ovšem k realizaci těchto cílů přistupuje podle své politické a ideologické orientace.

A Národní domobrana zde není jen pro některé z nich, jakkoli by se v některých dílčích aspektech jejich programů s nimi shodovala a je ochotna s nimi v některých otázkách spolupracovat. Smyslem existence a činnosti Národní domobrany je být zde pro celou naši společnost, pro celý národ. Členů všech politických stran v naší zemi jsou desetitisíce, možná dokonce něco přes sto tisíc, ale celkový počet obyvatel této země představuje více jak deset miliónů! A Národní domobrana je zde pro všech těchto deset miliónů.

Stejně tak zastává Národní domobrana princip veřejné apolitičnosti. Kolem tohoto pojmu obzvlášť je soustředěno mnoho omylů a falešných představ a je nutné vysvětlit ho blíže. Mnozí naši kritici říkají – jestliže je Národní domobrana nepolitická, jak je potom možné, že se vyjadřuje k výsostně politickým problémům, jako je například odchod ČR z EU a NATO, ilegální migrace nebo další vnitropolitické a ekonomické otázky ČR? Tento rozpor je pouze zdánlivý. Veřejná nepolitičnost neznamená, že se Národní domobrana nemá zajímat o nic, co se týká veřejného života v této zemi a že se naprosto nikterak nemá projevovat navenek. Vždyť opravdu není možné žít mezi lidmi na tomto světě a přitom být tak zvaně nepolitický. Prakticky vše je politikum. Opravdu nepolitickým člověkem v dějinách by asi byl jen Robinson – a to také jen do chvíle než se setkal s kanibaly, kteří na jeho ostrově hodlali uspořádat barbeque a grilovat Pátka.

Princip veřejné apolitičnosti znamená, že stejně jako se Národní domobrana nepřiklání k žádné politické straně v záležitostech stranictví, nepodporuje ve veřejném životě žádný konkrétní ideový proud a nevyvíjí veřejnou činnost v zájmu a pro výhradní užitek jakékoli názorové tendence. V naší zemi žijí pravičáci, levičáci, konzervativci, pokrokáři, lidé ekologicky orientovaní a lidé ryze technicistní, naprostí ateisté, křesťané a další, kteří jsou oddáni víře v duchovní hodnoty. A Národní domobrana je připravena a ochotna spolupracovat se všemi, kteří – ať už se ke světu staví z jakékoli ideové pozice – mají společný zájem na tom, aby se nám v této zemi žilo dobře, aby zde byl klid, bezpečí a prosperita a aby naše generace mohla vychovat svoje děti a předat jim tuto zemi alespoň v takovém stavu, v jakém jsme jí my převzali od našich předků.

Naším základním cílem je, že existence a činnost Národní domobrany musí být zakotvena v Ústavě ČR. Musí být zákonem výslovně stanoveno, že občané ČR společně vytvářejí Národní domobranu za účelem zajištění stability, klidu a bezpečí obyvatel ČR a obrany státu, že členství a služba v Národní domobraně je čestnou povinností občana ČR a že každý občan má právo na základní vojenský výcvik a na zbraň a výstroj ze státního rozpočtu. Vytváříme Národní domobranu jako budoucí vojsko územní obrany a jako druhou, dobrovolnou zálohou Armády ČR, pro kterou musí platit, že nebude použita mimo území státu.

Národní domobrana je tady pro ty, kteří chtějí, aby naše vlast prosperovala a aby byla bezpečným domovem nás všech. Rozhodně se staví proti těm, kteří chtějí z naší vlasti udělat cizí kolonii, chtějí náš stát zavléci do cizích válek a napomáhají rozvratu naší země ilegální migrací. Nebráníme se tomu, aby mezi námi žili pečlivě vybraní a prověření lidé odjinud, kteří pro naši společnost mohou být užiteční. Ale pro všechny platí – Kdo není ochoten podřídit se a přizpůsobit našim zákonům, kulturním, společenským, náboženským a politickým tradicím a přijmout je za své, ten tady nemá co dělat a musí odejít.“

Představitelé rady Národní domobrany

pplk. v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por. v.v., PhDr. František Krejča

O autorovi

Rada ND

Rada Národní domobrany