PRO CUKŘÍČEK OD PÁNÍČKŮ COKOLI: ZABLEŠENÍ MEDIÁLNÍ MOPSLÍCI Z MAINSTREAMU OPĚT SNAŽIVĚ ZAŇAFALI NA NÁRODNÍ DOMOBRANU

0

Rada Národní domobrany komentuje nejnovější výrony prorežimních pisálků, včetně posledního kousku Bakalova otevřeně fašoidního Aktuálně.cz, kde čtenářům raději vůbec není povolena diskuse. Najdete jej zde (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mapa-domoobrana/r~82af0b0c687411e7b56e002590604f2e/).

„Některé občanské iniciativy nemá náš režim příliš rád a trnem v oku je pro něj také Národní domobrana. Není divu; vždyť Národní domobrana chce napomáhat udržení klidu, stability a bezpečí v zemi, pokud stát nebude schopen či ochoten činit tak sám a stejně tak se chce aktivně podílet na obraně republiky, pokud dojde k jejímu ohrožení. Za tím účelem Národní domobrana oslovuje aktivní, vlastenecky smýšlející občany, kteří jsou si vědomi svých práv a čestných povinností a k ochraně vlasti a budoucnosti svých dětí a vnuků přistupují s plnou vážností a vědomím odpovědnosti. A je to tak prosté – kdo jiný než občan vlastenec by měl mít odpovědnost ke své zemi, jestliže tuto odpovědnost nemají představitelé režimu a jejich pohůnci?

 

A navíc – Národní domobrana dokonce chce, aby zákony této země byly režimem důsledně respektovány v souladu se zájmy obyvatelstva. Je to sice zdánlivě banální požadavek (vždyť Ústava praví, že všechna moc v zemi vychází z lidu, takže je jasné, že politický establishment nemůže dělat nic jiného než respektovat vůli lidu), ale bohužel, není tomu tak a stav věcí je přesně opačný. Jak je možné, že režim proti vůli občanů zavléká zemi do cizích válek, ničí obranyschopnost země a zbytky armády dává pod cizí velení, potlačuje svobodu slova, do cizích rukou dává nerostné bohatství, ničí potravinovou soběstačnost, vystavuje naši vlast přílivu ilegální imigrace a v zájmu nadnárodních elit napomáhá rozbíjení samotných základů naší národní kultury? Jak je to možné, když POLITICKÉ STRANY NEŠLY S TAKOVÝM PROGRAMEM DO VOLEB A NIKDO JIM TEDY K JEHO REALIZACI NEDAL MANDÁT? Ale přesto se to děje. A Národní domobrana na to kriticky poukazuje.

Pravda, není na to sama, kritika některých kroků režimu zaznívá ze strany více vlastenecky orientovaných opozičních subjektů. Ale Národní domobrana je asi jediná, kdo burcuje obyvatele k osobní aktivitě, kdo se snaží je organizovat za účelem občanské kolektivní sebeobrany pro případ selhání státního systému a kdo předkládá k veřejné diskuzi téma – práva občanů na neposlušnost a na odpor! Proto také zaprodanci z mainstreamových médií, tito lokajové našeho protektorátního režimu, Národní domobranu osočují, nálepkují a aby vyvolali vůči ní negativní emoce, podávají o ní informace zavádějící a doslova lživé. Vlastenecky smýšlejících, aktivních občanů, kteří odmítají být jen tupým stádem ovcí, se bojí každý nedemokratický režim; také proto je na Národní domobranu nevlídně pohlíženo a „lovecká“ smečka zablešených mopslíků z mainstreamu na ní snaživě ňafá.

Národní domobrana právem pokládá svoje aktivity za státotvornou, občansky angažovanou záležitost. Nic neskrývá, není nějakou ilegální, podvratnou, protistátní organizací a nedělá nic nezákonného. Její činnost může každý sledovat na webových stránkách a může se na ní obracet s dotazy. Pokud byli v minulém období představitelé Národní domobrany mainstreamem požádáni o informace, snažili se vyhovět a přestože nebyl důvod dělat si falešné představy o skutečných pohnutkách prorežimních pisálků, očekávali představitelé Národní domobrany alespoň trochu objektivní a vyvážený přístup. Ale bohužel – výsledkem vždy byla jen manipulace s fakty a lživá demagogie. Naprosto zřetelně to ukazuje představu mainstreamu o žurnalistice vyvážené a „nezávislé“. Nezávislé na čem? Na morálce, na charakteru, na zdravém rozumu nebo na znalosti alespoň těch nejzákladnějších faktů. Jinou nezávislost na jejích výkonech nelze najít.

Rada Národní domobrany nemá od těchto manipulátorů veřejného mínění důvod očekávat cokoli pozitivního a na základě dosavadních zkušeností se proto již v loňském roce rozhodla, že jim nebude poskytovat žádné informace, stanoviska, vyjádření a nebude odpovídat na jejich dotazy.

K témuž si rada Národní domobrany dovoluje opakovaně vyzvat také ostatní domobrance a skupiny Národní domobrany – zdržte se jakýchkoli kontaktů se sdělovacími prostředky. Budou-li vás o nějaká sdělení média žádat, vždy je odkažte na radu Národní domobrany, která jediná může podávat oficiální a platné informace. Samozřejmě, že poněkud jiná je situace v případě alternativních, vlastenecky orientovaných médií. Ale i tehdy je rozumné a proto nezbytné nejdříve věc konzultovat s radou. Prosíme, respektujte to, že vyjádření pro média, která nebudou s radou Národní domobrany předem konzultována, mohou být pokládána za vaše osobní stanoviska, která nemusejí být v souladu s postoji Národní domobrany jako takové a rada Národní domobrany se od nich může distancovat. Individua z mainstreamu sice nejsou dobrými žurnalisty, ale jsou mistry lží a manipulací. A cokoli jim řeknete, byť v té nejlepší víře a s nejčistšími úmysly, to si překroutí a zmanipulují podle svého, to znamená vždy v neprospěch Národní domobrany a myšlenek, které reprezentuje, jak jsme měli možnost se bezpočtukrát přesvědčit.

Mají-li být oficiální média pro občany důvěryhodným strážcem demokracie a nástrojem zpravodajství, potom se nesmějí dopouštět manipulací a přinášet lži a demagogická tvrzení. Ale přesně to činí. Proto si Národní domobrana bude od prorežimních médií i nadále udržovat odstup a to tak dlouho, dokud se nenaučí chovat tak, jak se média v demokratické společnosti chovat mají – to znamená podávat pravdivé, vyvážené a objektivní informace a nelhat!“

Představitelé rady Národní domobrany

pplk.v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por. v.v., PhDr. František Krejča

O autorovi

Rada ND

Rada Národní domobrany