Na otázku odpovídá představitel Rady Národní domobrany Marek Obrtel.

Říkáte domobrana? A tu neřídí stát? Kdo ji vlastně řídí a proč vůbec vznikla? Vy snad nevěříte schopnostem našich ozbrojených sil? Předpokládám, že nechcete suplovat českou armádu…

Ne, stát ji neřídí, ale, a musím se opravdu zasmát, spíše se jí bojí a nemá ji rád…. Připomíná mi to situaci, kdyby se hajný nebo třeba policejní psovod bál svého věrného psa, který má společně s ním plnit úkol a usilovat o co nejlepší pořádek a řád v lese, nebo na svěřeném teritoriu…. Ledaže by hajný nebo policejní psovod byli zkorumpovaní darebáci, kteří by chtěli pytlákům a zlodějům umožnit pytlačit a krást a jejich věrný pes by chtěl správným způsobem zasáhnout a dát lumpům za vyučenou a najednou by přišel od pána políček, druhý, okřiknutí, křik, řetěz a trest….. To se pak pejsek zlobí, protože nechápe, co se to s jeho pánem stalo, že se chová tak divně a ještě jej trestá za něco, k čemu byl vycvičen a co považuje za svou povinnost… Tak nevím, je z toho trošku pochopitelný ten obrovský vnitřní rozpor celé této rozporuplné situace?

Národní domobrana je iniciativou „zdola“, na státních orgánech zcela nezávislou, na druhé straně, nebo možná na té samé, ale plně respektující zákony naší země. Pohybujeme se stále v mezích zákona, někdy tak trochu na jeho hraně, pokud se jedná o některá specifická, nepříliš častá témata, ale nikdy ne za jeho hranou. Je však nutno na tomto místě říci, že jedním z našich největších úkolů současné doby a zejména do budoucna je, všemi silami, aktivně, i za cenu tzv. občanské neposlušnosti, která má oporu dokonce i v Listině základních lidských práv a svobod a v Ústavě České republiky bránit cíleně navrhovaným i schvalovaným legislativním změnám a celospolečenskému procesu devastace morálních, sociálních, finančních, ekonomických, ale i politicko-vojenských poměrů a hodnot za účelem novodobého zotročování občanů nejen naší vlasti, ale všech národních států Evropy (potažmo celého světa). Plíživě, ale intenzivně a čím dál rychleji probíhá proces omezování práv a svobod občanů, zasahování do jejich soukromí, vytváření politicko-ekonomického tlaku na jednotlivce za účelem jejich úplného podrobení se diktátu kriminální finanční oligarchie nejen Evropy, ale celého globalizovaného světa. Na spadnutí jsou věci jako omezení svobody slova, pohybu a shromažďování, cenzura tisku a webů, držení střelných zbraní, práva na sebeurčení národa a nedotknutelnost jeho území, zrušení finanční hotovosti, zakládání spolků a iniciativ… Plně v běhu je devastace tradiční rodiny jako základu společnosti, gender ideologie nebo LGBTQ ideologie, chcete-li, juvenilní justice, nucená inkluze ve školách, teror v sociální oblasti a ve vztahu k nepřizpůsobivým, dotační teror Evropské unie….. Je toho mnoho a zasloužilo by si každé téma specifický článek nebo odstaveček. Já jsem tím tak trochu utekl od vaší otázky, ale jen proto, abych vysvětlil, že proti těmto jevům ve společnosti musíme aktivně vystupovat a zapojit do tohoto procesu co nejširší počet občanů, protože jinak se stane, že se legislativa pod našima „nic nedělajícíma rukama a mlčícími ústy“ změní k nepoznání a pak již nebude možné (a ta doba je za dveřmi) se zaštiťovat legislativou, budeme-li se chtít bránit oněm „nepoctivým hajným či psovodům“ či jejich chlebodárcům…. Čeká nás otroctví a nebo pokus o třetí defenestraci v dějinách českého národa…. Dnes bychom však byli spíše v situaci českých a moravských pánů z doby stavovského povstání proti Habsburkům, a ta nebyla nikterak příznivá.

Omlouvám se, zpět k vaší otázce.

Národní domobrana je řízena Radou Národní domobrany, která dbá na metodickou a forenzní stránku činnosti domobrany, také formální stránku navenek včetně ochrany před mediální dehonestací a činnost národních domobranců zastřešuje. Důraz je však kladen na činnost jednotlivých domobraneckých skupin a na snahu o správné povědomí národa.

V předchozím odstavci jsem vlastně zodpověděl i důvody samotného vzniku Národní domobrany, neboť máme za to, že „ani hajný, ani psovod nemají čisté svědomí a jsou vedeni nekalými úmysly a uplaceni jidášským grošem“.

Jakkoliv schopnostem trapného torza armády naší země skutečně nevěřím a mám pro to řadu podložených důvodů, konkurovat jí samozřejmě nechceme a ani nemůžeme, vy jste však použil slovo „suplovat“ funkci armády a to jste se z dlouhodobého hlediska tak nějak trefil. Tvrdíme totiž, a já sám jsem i několikrát vysvětloval finanční, personální a materiálně-technickou stránku tohoto tvrzení, že má-li se vrátit ta nejzákladnější schopnost a ambice kterékoliv armády světa zpět do naší armády, tedy umět bránit území naší vlasti a její občany a to zejména v dnešní a ještě intenzivněji v nadcházející těžké době, musí být Armáda České republiky postavena na domobraneckém principu, je tedy nutná jakási její „švýcarizace“ adaptovaná na české podmínky. Je třeba zapomenout na černou nesmyslnou díru na peníze profesionální armády, která je schopna tak akorát vyvěsit prapor na stožárech velitelství zločineckých operací NATO v čele s USA a tím se rukou společnou a nerozdílnou na těchto zločinech podílet (a vraždit ženy a děti například bratrského srbského národa, který nám mnohokrát v dějinách kryl záda a nebo byl štítem proti útokům islamistů v dlouhodobé historii).

Příští otázka: Jsou Češi národem mírumilovných holubiček?

Sdílet.

O autorovi

admin